Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza do udziału w konkursie „Granty sołeckie 2024”

Celem Konkursu jest wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacnianie tożsamości i integracji społeczności lokalnej z inicjatywy sołectw w Województwie Zachodniopomorskim.

Pula środków w konkursie 3.000.000,00 zł

W konkursie wyłonionych zostanie 200 sołectw (laureatów konkursu), przy czym z danej gminy wyłonionych może być nie więcej niż 3 laureatów. Zgłoszenia konkursowe mogą zawierać wyłącznie projekty inwestycyjne, przy czym dla jednego sołectwa można złożyć w konkursie tylko jedno zgłoszenie konkursowe i na jeden projekt, a jego maksymalna wartość całkowita kosztów realizacji nie może przekraczać 30 000 zł. Nagrodą w konkursie jest możliwość otrzymania pomocy finansowej w wysokości 15 000 zł na sfinansowanie zgłoszonego do realizacji projektu.

Wnioski można składać od 12 lutego do 11 marca 2024 r. Oferty przyjmowane będą w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora – Generator wniosków - witkac.pl

Warunkiem udziału w konkursie jest oprócz zgłoszenia elektronicznego dokonanie zgłoszenia konkursowego także w wersji papierowej, zawierającej podpisy Burmistrza/Wójta, Skarbnika Gminy i Sołtysa Sołectwa, dołączenie załączników  (prawo do dysponowania nieruchomością, cenniki, oferty, notatki z rozeznania rynku, potwierdzenie złożenia wniosku) i wysłanie na adres:

Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40,
70-421 Szczecin
do dnia 25 marca 2024 roku (decyduje data stempla pocztowego)

z dopiskiem:

Wydział Rolnictwa i Rybactwa
Konkurs „Granty Sołeckie 2024”

Regulamin konkursu oraz załączniki dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego :
Do pobrania | Granty sołeckie (wzp.pl)